fbpx

Отказ и връщане

Връщане на закупена книга и печатни материали

В срок от 30 календарни дни, считано от деня на покупката, клиентът има право да върне закупената книга или печатен материал при спазване на следните условия:

  1. Книгата да бъде с ненарушена цялост, без наранявания, одрасквания или външни повреди;
  2. Да не са правени опити за късане на страници;
  3. Да не са налице повреди, причинени от клиента поради невнимателно транспортиране или неправилна употреба;
  4. Там, където в поръчката са включени консумативи или аксесоари, те да бъдат с ненарушена цялост на оригиналните им опаковки;
  5. Транспортните разходи за получаването на поръчката и връщането на книгата до централния офис на „Нютренд Ейджънси“ ЕООД са за сметка на клиента.Адрес на централния офис:

София 1616
ул. „Лайош Кошут“ 28

Закупуването на книгата се доказва с представяне на касова бележка или фактура, а за нейното връщане се изготвя допълнителен протокол, който се подписва от двете страни.

 

Право на отказ при закупуване на онлайн курс/обучение

Курсистът има право да се откаже от курса на обучение, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на публичното предложение от страна на Курсиста.

Сделката между страните се счита за сключена от момента на изпращане от съответното Дружество на имейл съобщение за потвърждаване записването за обучение на Курсиста, който имейл се изпраща на посочения от Курсиста електронен адрес.

Когато Курсистът желае да се откаже от обучението, той информира съответното Дружество, страна по сделката за решението си преди изтичането на горепосочения 14-дневен срок. Потребителят е упражнил правото си на отказ, ако е изпратил съобщение на съответното Дружество за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на 14-дневния срок, като съобщението следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в настоящите Общи условия.

При получаване на съобщението за упражняване на правото на отказ от страна на Дружеството, последното изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа на предоставения от Курсиста имейл адрес на за кореспонденция.

Упражняването на правото на отказ прекратява поетите от страните задължения във връзка със съответния курс на обучение.

След получаване на потвърждението, сумата ще бъде възстановена към Курсиста по канала, по който е извършено плащането.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорени и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането или по банков път, в зависимост от техническите изисквания и ограничения на Борика при възстановяване на сумите дирекно по карта в определен срок. Дружествата могат да използват друго платежно средство за възстановяване на сумата, единствено ако Курсистът изрази изрично желание и съгласие за това.

Използването на алтернативно платежно средство не е свързано с разходи за Курсиста. Съответният Курсист може да очаква възстановяването на сумата да бъде осъществено без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която съответното Дружество е било уведомено за решението на потребителя да се откаже от договора.

0