fbpx

Общи условия

Общи условия

I.Дефиниции

 1. „Търговец/и“, „Дружество/а“ или „ние“ се отнасят за юридическото лице „Нютренд Ейджънси“ ЕООД, ЕИК 2202565114 със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1616, район Красно село, ул. „Лайош Кошут“ № 28, администратор на уебсайта https://ivatanasova.com, който предоставя обучителни курсове като част от своята търговска или професионална дейност. Дружеството не е
  сред държавно акредитираните университети в България.
 2. „Проектите“ или „Направленията“ на Дружеството са обособени сфери, в които се провеждат обучения по дигитален маркетинг, продажби, комуникации, копирайтинг.
 3. „Потребител/и“, „Курсист/и“ или „вие“ се отнасят за физически лица, които са регистрирани на уебсайта и се обучават в някои от гореизброените направления.

II. Регистрация и Записване на курс


Преди потребителите да бъдат обвързани с клаузите на настоящите Общи условия, Дружеството предоставя достъп до настоящите Общите условия на разположение на Потребителите, както на сайта, така и по време на регистрацията си на официалните сайтове.


Дружеството предлага на своите курсисти услуги по обучение в сферите на дигитален маркетинг, продажби, комуникации, копирайтинг,  които представляват публично предложение за сключване на договор между Дружеството и курсистите.

За целта трябва да се създаде потребителски профил, който се регистрира на сайта на едно от четирите направления на Дружеството. Необходимо е да се попълни формуляр за регистрация, който включва:

 • потребителско име, имейл адрес и парола;
 • деклариране на потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на
  настоящите Общи условия и Условията за поверителност на личните данни
  (Политика за защита на личните данни) чрез поставяне на отметка в съответните
  полета.

Данните описани по-горе са задължителни за целите на регистрацията и за създаване на профил на курсиста с цел достъп до услугите на Дружеството.

Направеното публично предложение се счита за прието от съответния Курсист със записването му към съответния курс за обучение, предлаган в едно от изброените направления.

Съответното Дружество изпраща е-mail съобщение за потвърждаване записването за обучение на Курсиста, който е-mail се изпраща на посочения от Курсиста електронен адрес.


Клаузите на настоящите Общи условия представляват неразделна част от приетото публично предложение.

Неразделна част представляват също и тарифата за такси за обучение на Курсистите, а също и информацията относно вида и графика на обучение

III. Такси за обучение

Таксите за обучение на всяко едно от направленията на Дружеството са посочените на
официалния сайт – https://ivatanasova.com.


Таксите за обучение могат да бъдат заплатени в брой, по банков път, PayPal.

При онлайн покупка с карта е необходимо да се регистрирате.

Трансакциите/ плащанията в нашата платформа се извършват в български левове (BGN).
Таксите за обучение, представени на официалните сайтове, са окончателни и включват
данъка върху добавената стойност (ДДС) и всички други допълнителни данъци и такси,
дължими от Курсиста.


IV. Методи за плащане


След регистрация като Курсист и избор на желаното обучение/пакет, трябва да изберете един от следните методи за плащане:

 • Плащане в брой – може да заплатите себестойността на курса при получаване на пакета с работни материали по куриер.
 • PayPal – нужна е регистрация в платформата.
 • Плащане с кредитна/дебитна карта – при избор на плащане с кредитна/дебитна карта, ще се отвори платежна страница, където въвеждате данните на вашата карта – вид карта, номер на карта, валидност и CVV2/CVC2 код – последните три цифри от номера, изписан в полето за подпис на картата. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница, където въвеждате паролата си за автентикация. При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате. Приемаме следните видове карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY.

Моля, обърнете внимание, че Вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. При плащане с карта парите се удържат при трансакция „Покупка (PURCHASE)“ – веднага.

За да Ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най- добрите практики препоръчани от международните картови организации:

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

V. Права на интелектуална собственост

По време на обучението, Куристът ще има достъп до различни материали, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, сорс кодове, търговски марки и други подобни. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство.

Поради тази причина, Курсистът може да използва предоставените му материали единствено за некомерсиални и лични цели, а именно за целите на своето обучение, предоставено му от https://ivatanasova.com.

Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, Курсистът няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на Дружествoто.

Уебсайтът https://ivatanasova.com принадлежi и се администрира от Дружеството. Горепосочените правила важат и за базите данни на уебсайтовете, които са обект на защита съгласно Директива 96/9/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни.

VI. Право на отказ

Курсистът има право да се откаже от курса на обучение, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14дневен срок, считано от датата на приемане на публичното предложение от страна на Курсиста.

Сделката между страните се счита за сключена от момента на изпращане от съответното Дружество на имейл съобщение за потвърждаване записването за обучение на Курсиста, който имейл се изпраща на посочения от Курсиста електронен адрес.

Когато Курсистът желае да се откаже от обучението, той информира съответното Дружество, страна по сделката за решението си преди изтичането на горепосочения 14-дневен срок. Потребителят е упражнил правото си на отказ, ако е изпратил съобщение на съответното Дружество за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на 14-дневния срок, като съобщението следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в настоящите Общи условия.

При получаване на съобщението за упражняване на правото на отказ от страна на Дружеството, последното изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа на предоставения от Курсиста имейл адрес на за кореспонденция.

Упражняването на правото на отказ прекратява поетите от страните задължения във връзка със съответния курс на обучение.

След получаване на потвърждението, сумата ще бъде възстановена към Курсиста по канала, по който е извършено плащането.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорени и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането или по банков път, в зависимост от техническите изисквания и ограничения на Борика при възстановяване на сумите дирекно по карта в определен срок. Дружествата могат да използват друго платежно средство за възстановяване на сумата, единствено ако Курсистът изрази изрично желание и съгласие за това.

Използването на алтернативно платежно средство не е свързано с разходи за Курсиста. Съответният Курсист може да очаква възстановяването на сумата да бъде осъществено без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която съответното Дружество е било уведомено за решението на потребителя да се откаже от договора.

VII. Изменения на условията

Дружеството имат правото да променят или заменят настоящите Общи условия. При изменение на настоящите Общи условия, Дружеството ще уведомят всички Курсисти в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство, като съобщенията следва да бъдат изпратени на посочените от Курсистите електронни адреси.

Когато Курсист не е съгласен с измененията в Общите условия, същият може да се откаже от Договора за обучение, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.

Курсистът може да упражни алтернативно посочените си права (да се откаже от обучението или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия) като изпрати до съответното Дружество писмено уведомление в 1месечен срок от получаването на съобщението за изменението на Общите условия на електронния си адрес.

Писменото уведомление следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в настоящите Общи условия. Изменените Общи условия влизат в сила и обвързват Курсиста, когато Курсистът е уведомен за изменението на посочения от него електронен адрес и същият не е упражнил горепосочените алтернативни права в 1-месечен срок от получаването на съобщението за изменението. Потребителят не може да се откаже от обучението, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

VIII. Потребителски жалби и сигнали

В качеството си на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и при нарушение на техните права, Курсистите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до Комисията за защита на потребителите в писмена форма на хартиен носител или по електронен път.

IX. Кореспонденция

Всички известия и други съобщения, засягащи обучението на Курсистите и/или отношенията между страните, следва да бъдат в писмена форма и да се предават чрез препоръчани пратки или пратки с обратна разписка, бърза поща или други експресни или куриерски доставки, по електронен път на посочените от страните електронни адреси.

X. Заключителни разпоредби

Всички спорове между Дружествата и Курсистите се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. В случай, че Страните не постигнат взаимно приемливо споразумение, всички спорове, породени от настоящите Общи Условия, условията на обучението, сделката между Страните или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.

За изключване на всякакви спорове, страните се разбират, че разменената между тях кореспонденция в електронен формат, ще бъде призната за официални писмени доказателства. Недействителността на отделни клаузи от настоящите Общи условия не води до недействителност на целите Общи условия.

Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия бъде третирана като неравноправна клауза, тя не се счита за обвързваща за потребителя, но в целостта си Общите условия продължават да действат за страните по останалите условия, когато може да се изпълнява и без неравноправните клаузи.

Дружеството предлага на своите Курсисти услуги, които по никакъв начин не обещават определен резултат от обучителния процес. При възникването на въпроси или коментари във връзка с настоящите Общи условия или предоставяните от Дружеството услуги, не се колебайте да се свържете с нас!

0